samen zorgen
zit in ons dna

 

Organisatie icon Organisatie

terug naar Cijfers

Begroting/resultaat

Financiële Cijfers HAP

Conform de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt het bestuur van de Stichting HMH de jaarrekening op. Onder de jaarrekening wordt verstaan: de balans per 31 december met toelichting en de staat van baten en lasten over het afgelopen jaar met toelichting en de WNT-verantwoording. De accountant van de stichting controleert de jaarrekening en voorziet deze van een goedkeurende controleverklaring. In april 2019 is de jaarrekening 2018 door bestuur en Raad van Toezicht vastgesteld. Het beleid is gericht op goede, zinnige en zuinige zorg. Het vanuit maatschappelijk oogpunt willen bijdragen aan zuinige zorg betekent voor de stichting HMH dat zij efficient wil omgaan met de beschikbare middelen.

Zorgverzekeraar

Jaarlijks wordt de begroting met zorgverzekeraars VGZ en CZ vastgesteld. De budgetsystematiek is zodanig dat als de zorgvraag fluctueert dit invloed heeft op de opbrengsten en het bedrijfsresultaat. Het is gezien de fluctuerende zorgvraag ieder jaar opnieuw een uitdaging om kosten in de hand te houden. De RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten) mag maximaal 10% van de begroting bedragen. Ondanks de fluctuerende zorgvraag zorgt de Stichting HMH ieder jaar voor een positieve RAK. Door de fluctuerende zorgvraag kan het voorkomen dat de liquiditeitspositie in het geding komt. Door kostenbeheersing wil de organisatie deze in balans houden.

NZa

De zorgverzekeraars zijn intensief betrokken bij de vaststelling van de begroting en de tariefaanvraag richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De beleidsregels van de NZa worden hierbij in acht genomen. De tariefaanvraag 2019 werd samen met het verzoek tot nacalculatie van 2017 aan het einde van 2018 ingediend en het tarief 2019 werd vastgesteld en geldt tot het einde van 2019.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK