samen zorgen
zit in ons dna

Organisatie icon Organisatie

terug naar Cijfers

Begroting/resultaat

Financiële Cijfers HAP

Conform de beleidsregels van de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) stelt het bestuur van de Stichting HMH de jaarrekening op. Onder de jaarrekening wordt verstaan: de balans per 31 december met toelichting en de staat van baten en lasten over het afgelopen jaar met toelichting en de WNT-verantwoording. De accountant van de stichting controleert de jaarrekening en voorziet deze van een goedkeurende controleverklaring. In april 2021 is de jaarrekening 2020 door bestuur en Raad van Toezicht vastgesteld. 

Zorgverzekeraar

Jaarlijks wordt de begroting met zorgverzekeraars VGZ en CZ vastgesteld. De budgetsystematiek is zodanig dat als de zorgvraag fluctueert dit invloed heeft op de opbrengsten en het bedrijfsresultaat. Het is gezien de fluctuerende zorgvraag ieder jaar opnieuw een uitdaging om kosten in de hand te houden. De RAK (Reserve Aanvaardbare Kosten) mag maximaal 10% van de begroting bedragen. Door de fluctuerende zorgvraag kan het voorkomen dat de liquiditeitspositie in het geding komt, omdat er minder opbrengsten zijn dan verwacht. Het financieel in balans blijven is ieder jaar opnieuw een uitdaging en tot op heden nog altijd niet gelukt.

NZa

De zorgverzekeraars zijn intensief betrokken bij de vaststelling van de begroting en de tariefaanvraag richting de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De meest recente beleidsregels van de NZa worden hierbij in acht genomen. De tariefaanvraag 2021 werd samen met het verzoek tot nacalculatie van 2019 aan het einde van 2020 ingediend en het tarief 2021, geldig tot het einde van 2021, werd vastgesteld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie vindt u hier. OK