Loading

危及生命的情况? 总是打电话 112

隐私

1. Algemeen

Om goede medische spoedzorg te kunnen verlenen leggen wij gegevens over u vast. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

2. Gebruik van uw persoonsgegevens

Wanneer u contact met ons opneemt, langskomt op de Huisartsen Spoedpost of een huisarts bij u thuis komt in het geval van spoedzorg, kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. De gegevens leggen wij in een elektronisch patiëntendossier vast. Dit is noodzakelijk om u goede medische zorg te kunnen geven en voor het financieel afhandelen van uw behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Uw huisarts
 • Medische gegevens

Wij ontvangen ook gegevens van andere zorgverleners, waaronder mogelijk uw eigen huisarts of apotheek. Dit gebeurt alleen als u bij uw huisarts of andere zorgverlener hiervoor toestemming hebt gegeven.

Om de kwaliteit van onze dienstverlening in de gaten te houden en te verbeteren, nemen wij telefoongesprekken op. De opnames van deze gesprekken kunnen worden gebruikt in geval van een klacht of een incident. Deze opnames worden maximaal 1 jaar bewaard. Er bestaat ook de mogelijkheid om, op vraag van een arts,  foto’s door te sturen ter beoordeling. Ook deze foto’s worden 1 jaar bewaard.

Voor uw en onze veiligheid worden in de wachtruimten van onze Huisartsen Spoedpost camerabeelden vastgelegd door het ziekenhuis waarin de Huisartsen Spoedpost is gevestigd. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan kunnen de relevante beelden worden veiliggesteld zodat deze beschikbaar blijven voor de verdere afhandeling van het incident.

3. Waarom verwerken wij uw gegevens?

De Stichting Huisartsen Spoedpost Maastricht en Heuvelland is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden verzameld voor:

 • het verlenen van spoedzorg door medewerkers op de Huisartsen Spoedpost en door de waarnemend huisarts;
 • het declareren van de aan u geleverde zorg bij de zorgverzekeraar;
 • de bewaking van de eigen kwaliteit en bedrijfsvoering van de organisatie;
 • het verantwoorden van geleverde zorg aan zorgverzekeraars, op basis van geanonimiseerde gegevens;
 • ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

4. Wetenschappelijk onderzoek

De gegevens die wij registreren kunnen worden gebruikt voor statistieken rond ziekte en gezondheid en voor wetenschappelijk onderzoek naar medische behandelingen. Daarbij gelden strikte regels om uw privacy te beschermen. Gegevens waaruit uw identiteit kan blijken (zoals uw naam en adres) worden eerst verwijderd. Als het voor het onderzoek toch nodig is dat bekend wordt wie u bent, dan zullen wij hiervoor altijd eerst nadrukkelijk om uw toestemming vragen. Hebt u vragen of wilt u niet dat uw gegevens gebruikt worden, neem dan contact op met onze organisatie.

5. Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Telefonische gesprekken worden 1 jaar bewaard. Indien er sprake is van een melding worden telefonische gesprekken bewaard conform de wettelijke bewaartermijn.

6. Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen zorgverleners en medewerkers die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling van uw zorgvraag kunnen uw gegevens raadplegen. Hieronder zijn onder andere begrepen: de triagist (gediplomeerd doktersassistente) waar u telefonisch contact mee heeft, de huisarts die u behandelt en de dienstdoende doktersassistente van de Huisartsen Spoedpost. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor uw behandeling. In geval van de afhandeling van een klacht kan het nodig zijn dat de klachtenfunctionaris en leidinggevende van de Huisartsen Spoedpost inzage hebben in uw dossier en eventueel in de opnames van telefoongesprekken en/of camerabeelden. U geeft hiervoor apart toestemming.

7. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze organisatie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat voor het doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van iemand anders. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners die bij uw behandeling zijn betrokken. Bijvoorbeeld met de ambulancedienst, een specialist in het ziekenhuis waarnaar u wordt verwezen, of de apotheker die een recept van u verwerkt om u de juiste medicijnen te kunnen leveren.

8. Uitwisseling van gegevens

Ter verbetering van de kwaliteit van de patiëntenzorg zijn de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier van uw eigen huisarts en apotheek in te zien door de triagist en de dienstdoende huisarts op de Huisartsen Spoedpost via het LSP of Whitebox. Deze gegevens zijn alleen door ons op te vragen indien u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven aan uw eigen huisarts en/of apotheek. Indien u telefonisch contact met ons heeft gehad of u bent op de Huisartsen Spoedpost geweest, of door de huisarts bezocht, dan wordt een samenvatting van uw contact of bezoek teruggestuurd aan uw eigen huisarts. Hierdoor weet uw huisarts precies met welke klachten u contact heeft gehad met de Huisartsen Spoedpost en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

9. Beveiligingsmaatregelen

Wij hebben meerdere organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen. Zo worden alle medewerkers geïnformeerd en bewust gemaakt van de privacygevoeligheid van uw gegevens en hoe men daar zorgvuldig en onder strikte geheimhouding mee moet omgaan. Daarnaast hebben wij diverse technische maatregelen getroffen om onze computersystemen en netwerkverbindingen te beveiligen tegen onbevoegde toegang. Wanneer het – ondanks deze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

10. Uw rechten

U heeft recht op inzage in uw gegevens. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u het recht om deze door ons te laten corrigeren, aan te vullen of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek, bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen of wanneer verwijdering van gegevens het gevolg heeft dat er geen goede zorg aan u geleverd kan worden. Mocht u gebruik willen maken van uw rechten dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

11. Zelf-triage dienst “Moet ik naar de dokter?”

Wat doet “Moet ik naar de dokter?”

“Moet ik naar de dokter?” biedt via een app digitale zelftriage aan. Door informatie in te vullen over uw leeftijd, geslacht en klachten kunt u binnen 1 minuut bepalen of u naar de dokter moet en zo ja, hoeveel spoed dit heeft.

Zelftriage via de app

Als u de zelftriage gebruikt via de app, vult u persoonsgegevens in. Deze gegevens verzamelen we van u:

 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Uw antwoorden op de vragen over uw klachten
 • UID (Unique Identifier) voor het apparaat waarmee u de app gebruikt

Terugbelverzoek

Via de app kunt u een terugbelverzoek aanvragen. Uw huisartsen spoedpost belt u dan terug. Voor een terugbelverzoek, laat u persoonsgegevens achter. Deze persoonsgegevens versturen en verwerken wij alleen als u hier toestemming voor geeft.

Deze gegevens kunnen wij vragen:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • Adres
 • Naam van uw huisarts
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Beschrijving van uw klacht
 • Foto van uw klacht

Wetenschappelijk onderzoek

Samen met huisartsen spoedposten werkt ‘Moet ik naar de dokter’ mee aan onderzoek om de app beter en veiliger te maken. Voor dit onderzoek gebruiken wij de volgende gegevens: patiënt-id (anoniem en uniek patiëntnummer in het huisartsenpost informatiesysteem, HAPIS), de triageduur, leeftijd in jaren of geboortedatum, geslacht, de ingangsklacht op basis van de Nederlandse Triage Standaard (NTS), urgentie (spoed van de klacht) en het oproepresultaat (zorgadvies na zelftriage). Wetenschappers van het Radboudumc, afdeling IQ Healthcare, onderzoeken deze gegevens om te bepalen hoe goed de app werkt voor huisartsen spoedposten. Dit doen ze om ervoor te zorgen dat de app zo goed mogelijk en zo veilig mogelijk werkt voor patiënten.

Waarom verzamelen we uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen deze gegevens om antwoord te geven op de vraag ‘Moet ik naar de dokter?’ en om te bepalen hoeveel spoed uw zorgvraag heeft. Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom gaan we netjes met uw gegevens om. Om de app te verbeteren, verwerken we uw gegevens anoniem.

Meer informatie

Voor meer informatie over welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken, kunt u onze uitgebreide privacyverklaring lezen op onze website. Bij het gebruik van de app gaat u automatisch akkoord met de gebruiksvoorwaarden op onze website.

Let op: Als u vragen heeft over het resultaat van de zelftriage of als u twijfelt of u naar de dokter moet, neem dan contact op met uw huisarts of huisartsen spoedpost. Zij kunnen u verder adviseren en uw gezondheidsvraag beantwoorden.

12. Vraag of klacht

Als u een vraag of klacht heeft over de wijze waarop wij uw gegevens behandelen, neemt u dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming. De contactgegevens staan hieronder aangegeven. Mocht u er met onze Functionaris Gegevensbescherming niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

13. Contactgegevens

Stichting Huisartsenpost Maastricht en Heuvelland
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Postbus 5800
6202 AZ Maastricht
Tel: 043-387 7538
E-mail: info@hapmaastricht.nl